top of page

Hello!

เรื่องเล่าของกวดวิชาเกรด A

 

     มากกว่า 20 ปี ที่โรงเรียนกวดวิชาเกรดเอตั้งใจที่จะมอบความรู้และประสบการณ์ผ่านการเรียนการสอน โดยมุ่งมั่นท่ีจะสร้างคนให้มีคุณภาพจากรากฐาน โดยการขัดเกลาให้เด็กๆทุกคนให้มีความรู้ความสามารถตามความถนัดของตนเองและปลูกฝังให้เติบโตมาเป็นคนดีของสังคม ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทร โภชฌงค์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาเกรดเอ แห่งนี้ เด็กๆที่เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวเกรดเอ ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จตามเส้นทางของตนเอง ตั้งแต่การมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในการวัดผลตามช่วงชั้น ไปจนถึงการสอบเข้าในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง จากอุดมการณ์อันหนักแน่นและประสบการณ์อันยาวนาน โรงเรียนกวดวิชาเกรดเอมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเกรดเอ จะไม่ได้เพียงรับความรู้จากทีมอาจารย์ผู้สอนระดับเกรดเอเท่านั้น แต่จะได้เตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตด้วย

 

“มาเป็นครอบครัวเกรดเอกับเรา "

bottom of page